V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník udeľuje odoslaním online rezervácie prevádzkovateľovi Trnavská teplárenská, a.s., so sídlom Coburgova 84, 917 42 Trnava, IČO: 36 24 60 34, emailový kontakt: sluzby@tatas.sk ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním údajov zákazník udeľuje označením začiarkávacieho políčka pri vytvoreni online rezervácie, a to na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.

Zároveň pri označení nepovinného začiarkávacieho tlačítka, udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom cielenej marketingovej a inej podpory poskytovaných služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby, vedúcim k prispôsobeniu ponuky tovarov a služieb pre dotknutú osobu.

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov zákazník udeľuje slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu..

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov berie na vedomie, že ako dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva:
· právo na prístup k osobným údajom,
· právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
· právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
· právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania